பயனுள்ள சமையல்குறிப்புகள் சமையலில் உப்பு சற்று கூடுதலாகா...

பயனுள்ள வீட்டு குறிப்புகள் வெள்ளி ஆபரணங்களுடன் சிறிது கற்பூரத்தைப் போட்டு வைப்பதால் வெள்ளி ஆபரணங்கள் கறுப்பாவதைத் தடுக்கலாம். குத்துவிளக்கு,...

பயனுள்ள வீட்டு குறிப்புகள் வீட்டில் எறும்புப் புற்று இருந்தால் அங்கே கொஞ்சம் பெருங்காயத்ளைத் தூவிவிட்டால் எறும்புத் தொல்லை இருக்காது. ஒரு...