செடி கொடிகளின் வளர்ச்சியில் பஞ்சகவ்யா(Panchagavya to Boost Plant Growth)

இலை

இலைகளின் மேல் பஞ்சகவ்யத்தை தெளிக்கும் போது அந்த இலைகள் அடர்த்தியாகவும் பெரிய இலைகளாகவும் உருவாகும். ஒளிச்சேர்க்கை முறை உருவாகி உயிரியல் திறன், கருத்தொகுப்பு அதிகளவ வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கையை இயங்கச் செய்யும்.

தண்டு

  • தண்டுகள் அடிமரத்தின் அருகிலேயே உருவாகும். தண்டுகள் மிகவும் வலிமையாகவும் மற்றும் அதிகப்படியான பழங்களை முதிர்ச்சியடையச் செய்யும். கிளைகள் பெரியதாகி வளரும்.

வேர்

  • வேர்கள் மட்டுமீறியும், அடர்த்தியாகவும் இருக்கும். இந்த வேர்கள் ஆழமாக உட்சென்று பரவி வளர்ந்து காணப்படும். இவ்வகையான வேர்கள் அதிகப்படியான தண்ணீர் மற்றும் சத்துப்பொருட்களை உழ்  இழுக்கும்.

மேலும் படிக்க : பஞ்சகவ்யம் (Panjagavyam)

மகசூல்

  • நிலங்களில் அங்கக வேளாண்மையிலிருந்து கரிம மற்ற அமைப்பிற்கு மாற்றினால் இயல்பான சூழலை விட மகசூல் குறைவாகக் காணப்படும்.
  • முதன் முதலாக அறுவடை செய்த பிறகு கரிமமற்ற பயிர் வளர்ப்பு அமைப்பில் இருந்து அங்கக பயிர் வளர்ப்பாக நிலங்களை மாற்றும் பொழுது பஞ்சகாவ்யா அனைத்துப் பயிர்களின் மகசூலை பழைய நிலைக்கே மாற்ற உதவும்.
  • 15 நாட்களுக்கு முன்னதாகவே அறுவடை செய்ய உதவும். இது காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் தானியங்களின் வாழ்வு காலத்தை அதிகப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் அதன் சுவைகளையும் அதிகப்படுத்தும்.
  • விலை உயர்ந்த இரசாயனங்களை குறைத்தால் பஞ்சகாவ்யா அதிகப்படியான இலாபத்தையும், அங்கக விவசாயிகளின் கடன் தொகைகளிலிருந்து விடுவிக்க உதவும்.
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.