வயிறு உப்புசம்  பயறுவகை தீவனத்தை அதிகமாக உட்கொண்டதாலோ அல்லது...