ஒரு ஏக்கர் எலுமிச்சை நடவு செய்ய 200 நாற்றுகள் தேவைப்படும்....