மரங்கள்  என்னிடம் வைத்துள்ள அன்பு அளவிடற்கரியது .நான் துன்பமாக...