அக்காலத்தில் காலை உணவாக பெரும்பாலும் பழைய சோற்றைத் தான்...