வெங்காயம் நடவு செய்த 25 நாட்களில் மேல் இலை பழுத்து வளர்ச்சி...