கோமாரி நோய் மாடுகளைத் தாக்குவதைப் போல் ஆடுகளை இந்நோய் பெரிய...