துளசி(Tulasi) என்பதற்கு ஒப்பில்லாதது என்று பொருள். இதிலிருந்தே...