பயிர் வளர்வதற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வளங்கி பயிர்களின்...