இயற்கை உரம் பயன் படுத்துவதால், மகசூல் 15 சதவீதம் அதிகரித்து...