நெல்லிக்கனி மரணத்தை விலக்கி வைக்கும் நெல்லிக்கனி அன்று...