பயிர் வளர்ச்சிக்கு நுண்ணுாட்ட சத்துக்களின் பங்கு மிகவும்...