இலை இலைகளின் மேல் பஞ்சகவ்யத்தை தெளிக்கும் போது அந்த இலைகள்...