மடிவீக்க நோய் நுண்கிருமிகள் கால்நடையின் மடியை தாக்குவதால்...