செடி, கொடி, குற்றுச்செடி, மரங்கள் ஆகியவற்றால் எழுப்பப்பட்ட வேலியே...