திரிபலா பொடி நெல்லிக்காய், கடுக்காய் மற்றும் தான்றிக்காய்...