கேரட்டை தாவரத் தங்கம் என்று கூறுகிறார்கள். தாவரத்தங்கம்...

பயனுள்ள சமையல்குறிப்புகள் சமையலில் உப்பு சற்று கூடுதலாகா...