கோழிகளை எப்பொழுதும் கூண்டில் வைத்து வளர்க்க கூடாது. அவ்வாறு...