கருப்பட்டி என்பது பனைமரத்திலிருந்து எடுக்கப்படும் பதநீரை...