கருப்பட்டி..! இந்த அழகிய பெயரைக் கேட்டதும், “கருப்பட்டியா..?...