இக்கலவை களைகளைக் கொல்லும் எந்தப்பயிரிலும் இதைத்தெளித்தால் கருகிப்போகும். ஆனால் இது பயிர்களுடன் வளரும். செடிகள் மண்டிக் கிடக்கும் ஒரு நிலத்தை...

இரசாயன களைக்கொல்லிகளை (herbicide) பயன்படுத்துவதால் மண் மலடாவதுடன், மனித...

இயற்கையாகக் கிடைக்கும் தாவர இலைச் சாறு, எண்ணெய், உப்புக்...

பீஜாமிர்தம் என்றால் என்ன விதைக்கும் முன் விதைக்கு ஊட்டமளிக்க...