பயனுள்ள சமையல்குறிப்புகள் சமையலில் உப்பு சற்று கூடுதலாகா...

பொதுவாக நரை முடியை 30-40 வயதிற்கு மேல் தான் சந்திப்போம். ஆனால்...