நத்தைச் சூரி என்றவுடன், இது ஏதோ ஒரு உயிரினத்தின் பெயர் என்று...