இயற்கை விவசாயம் என்பது எந்தவித இரசாயனமும் பயன்படுத்தப்படாமல்...