மூலிகையின்பெயர் –கிணற்றடிப்பூண்டு தாவரவியல்பெயர் –  TRIDAX...