தண்டு மற்றும் காய் துளைப்பான் செடி சிறிதாக இருக்கும் போது,...