கற்பூர கரைசல் ஒரு இயற்கை பூச்சி விரட்டி மற்றும் பயிர் ஊக்கி. ...

தண்டு மற்றும் காய் துளைப்பான் செடி சிறிதாக இருக்கும் போது,...