தென்னை மரங்கள் பெற்ற பிள்ளையை போல் காப்பாற்றும் என்பார்கள்....