இக்கலவை களைகளைக் கொல்லும் எந்தப்பயிரிலும் இதைத்தெளித்தால் கருகிப்போகும். ஆனால் இது பயிர்களுடன் வளரும். செடிகள் மண்டிக் கிடக்கும் ஒரு நிலத்தை...

பஞ்சகவ்யம் என்றால் என்ன தொழிற்நுட்பம் வளராத காலத்தே நம்...

பீஜாமிர்தம் என்றால் என்ன விதைக்கும் முன் விதைக்கு ஊட்டமளிக்க...