நாய் நமது வீட்டின் செல்ல பிராணி. மனிதனாக இருந்தாலும் சரி,...