கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிலவிவரும் வரலாறு காணாத வறட்சியால்...