ஏன் மரச்செக்கு எண்ணெய் பயன்டுத்தவேண்டும்? சமையல் எண்ணெய்...