திரிபலா பொடி நெல்லிக்காய், கடுக்காய் மற்றும் தான்றிக்காய்...

பொதுவாக நரை முடியை 30-40 வயதிற்கு மேல் தான் சந்திப்போம். ஆனால்...