ஈயம் கரைசலை அதிக அளவிற்கு உற்பத்தி செய்யக் கூடிய  தொழில்நுட்பம் தேவையான...