இந்தியாவில் விளையும் தானிய வகைகளில் கம்பும் ஒன்று. வறட்சி...

காற்றில் உள்ள நைட்ரஜனை மண்ணில் நிலை செய்யும் வேர் முடிச்சுகளை...

”ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரைக் கண்டதுண்டா” என்றொரு பழமொழி...