பயனுள்ள வீட்டு குறிப்புகள் வீட்டில் எறும்புப் புற்று இருந்தால் அங்கே கொஞ்சம் பெருங்காயத்ளைத் தூவிவிட்டால் எறும்புத் தொல்லை இருக்காது. ஒரு...