வெட்டிவேர்  என்றால் என்ன வெட்டிவேர் புல் இனத்தைச் சேர்ந்தது....

செம்பு மற்றும் பித்தளை பாத்திரங்களில் குடிநீரை தேக்கிவைக்கும்...

நெல்லிக்கனி மரணத்தை விலக்கி வைக்கும் நெல்லிக்கனி அன்று...

அசோலா (Azolla) தண்ணீரில் மிதக்ககூடிய பெரணி வைகையைச் சேர்ந்த...

அமிர்த கரைசலை பொதுவாக நிலவள ஊக்கி என்று அழைப்பார்கள். அமிர்தகரைசலை...

ஜீவாமிர்தம் (Jeevamirtham) என்றால் என்ன ஒரு கிராம் மண்ணில் 5 லட்சம்...