இயற்கையாகக் கிடைக்கும் தாவர இலைச் சாறு, எண்ணெய், உப்புக்...

முடக்கத்தான் என்றால் என்ன முடக்கத்தான் என்பது கீரை கொடி...

பஞ்சகவ்யம் என்றால் என்ன தொழிற்நுட்பம் வளராத காலத்தே நம்...

கரையானின் தீமைகள் குறித்தே அறிந்த பலருக்கு கரையான் தீவனமாகப்...