விதைப்பந்து(seeds Ball) என்பது களிமண் மற்றும் உரம்(compost) அல்லது பசுஞ்சாணத்தாலான...