வேம்பு கரைசல் தயாரித்தல் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 கிலோ வேப்பங்கொட்டை...