மாடித்தோட்டத்தில் ரோஜாசெடி வளர்ப்பது மிகவும் சுலபமான ௐன்றாகும்....

மண்புழு உழவனின் மிகச்சிறந்த நண்பன். சாணம், இலை, தழை போன்ற...

தென்னை பணப்பயிர்களில் ௐன்று. செரியான உரநிர்வாகத்தை மேற்கொள்வதன்...

வெங்காயம் நடவு செய்த 25 நாட்களில் மேல் இலை பழுத்து வளர்ச்சி...