* தயிரில் அதிகளவு ஊட்டச்சத்து, புரதம், கல்சியம் ஆகியன நிறைந்துள்ளன. *...

மடிவீக்க நோய் நுண்கிருமிகள் கால்நடையின் மடியை தாக்குவதால்...

சளிக் காய்ச்சல் புதினா கீரையை நீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து...

உயிர் உரமாக பயன்படும் அசோலாவை கோழிகள் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு...

பயிர்களுக்கு நன்மை செய்யும் பூச்சிகளான சிலந்திகள், குளவிகள்,...

பல்வேறு பூஞ்சாண நோய்கள் அதிகப்படியான ஈரம் மற்றும் குறைந்த...