தமிழகத்தில் வெயில் வாட்டி எடுக்க ஆரம்பித்துவிட்ட நிலையில்...

கோடைக்காலங்களில் கால்நடைகளுக்குச் செய்ய வேண்டிய முதலுதவி...

கருப்பட்டி..! இந்த அழகிய பெயரைக் கேட்டதும், “கருப்பட்டியா..?...

உடுமலை அருகே, விவசாயத்தில் கணவனுக்கு உதவியாக இருப்பதோடு,...

பயிர் வளர்ச்சிக்கு நுண்ணுாட்ட சத்துக்களின் பங்கு மிகவும்...