இன்னைக்கு இருக்குற அவசர உலகத்துல மாடு சினை நிக்கலைனா உடனே...

ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் திட்டமானது மண்ணிலாமல் தண்ணீரை மட்டும் கொண்டு...