மானாவாரியில் பயிர் செய்யப்படும் கம்பு, சோளம், மக்காச்சோளம்,...

காய்கறிக்கடை, பழக்கடை, மளிகை கடை, ஜவுளிக்கடை, இறைச்சிக் கடை,...

மூலிகை – ஆடு தீண்டாப் பாளை தாவரவியல் பெயர் – அரிஸ்டோலோகியா...

தாவர பெயர் : ஆடாதோடை வேறு பெயர்கள்: ஆடாதொடை தாவரப் பெயர்கள்:...

தேனீக்கள் மட்டும் இந்த மண்ணில் இருந்து மறைந்துவிட்டால்,...

தாவரப்பெயர்: Abutilon Indicum தாவரக்குடும்பம்: Malvacece வேறு பெயர்கள்: கக்கடி,...