விவசாயத்தில் பயிர்களைச் சேதப்படுத்தி தீமை விளைவிக்கும்...