இந்தியாவில் விளையும் தானிய வகைகளில் கம்பும் ஒன்று. வறட்சி...