சளி சளி, காய்ச்சல் போன்ற அனைத்தும் நம் உடலில் உள்ள தேவையற்ற...