கற்பூர கரைசல் ஒரு இயற்கை பூச்சி விரட்டி மற்றும் பயிர் ஊக்கி. ...