தீவனப்பயிர்களின் இராணி என அழைக்கப்படும் குதிரை மசால்...